Suzhou Mangala Electronics Co. Ltd.

Suzhou Mangala Electronics Co. Ltd.

Room 2003, Honghai Mansion, 72 Xingdu Street
Suzhou, China

Contact:

Hunk Zheng
hunk.zheng@manjiala.com
back to top